Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze website tot stand kwam, kan het zijn dat informatie of links op deze site onjuist of onvolledig zijn.

MCM spant zich ervoor in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Op deze website zijn hyperlinks opgenomen. MCM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar die links naar leiden.

MCM sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen; of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen.

MCM mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. MCM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Er berust copyright op deze site. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie overnemen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCM.

Het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers niet gebruikt of gekopieerd worden. Dat geldt ook voor de foto’s.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en/of hacken van de website.