MCM communications management

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Communicatievormen

Omschrijving van belangrijkste communicatiespecialismen:

interne communicatie

Is officieel het ‘intern zenden van een boodschap aan interne ontvangers’.
Idealiter blijft het er niet toe beperkt dat de leiding communiceert over de richting van het beleid en de randvoorwaarden, maar staat de leiding óók open voor terugkoppeling, en voor ideeën vanuit de organisatie. Goed onderling contact is daarbij van primair belang. Zowel tussen manager en medewerker als tussen medewerkers onderling.

Goed contact (het je verplaatsen in de ander) betekent niet altijd dat je het met elkaar eens bent,
wél dat je samen naar een oplossing kunt zoeken.

Dit persoonlijke contact kan ondersteund worden door middelen (nieuwsbrieven, yammer, checklists etc.).

externe communicatie

Is gericht op bijvoorbeeld:

 • klanten
 • intermediairs
 • financiers
 • toezichtorganen
 • omgeving
 • belangenbehartigers
 • samenwerkingspartners
 • volgers via social media

De externe communicatie zal in brede zin planmatig worden aangepakt en moeten aansluiten bij de gewenste (nieuwe) cultuur.

marketing communicatie

Is vooral de communicatie over producten of diensten.
Communicatie is dan één van de vier ‘P’s (promotie: bijvoorbeeld via advertenties, folders, (social) media etc.).

arbeidsmarktcommunicatie

Is met name gericht op het verkrijgen van geschikte (toekomstige) sollicitanten én
speelt een rol bij het vergroten van de motivatie en trots van de eigen medewerkers.
Ook arbeidsmarktcommunicatie verdient een planmatige aanpak en hoort aan te sluiten bij de (gewenste) cultuur van organisatie.

corporate communicatie

Is de coördinatie van alle communicatie-uitingen van de organisatie. Goede corporate communicatie zorgt
dat het geheel méér is dan de som der delen. Boodschappen zullen elkaar aanvullen en versterken (ze mogen elkaar niet tegenspreken).
De centrale waarden van de organisatie dienen hierbij als basis voor een concrete vertaling naar de interne en externe communicatie.

geïntegreerde communicatie

Bij geïntegreerde communicatie loopt communicatie synchroon met het beleid en de beleidsontwikkeling.
De directie stelt de doelen vast en geeft de richting en de kaders aan. Communicatie wordt flexibel ingezet
om de strategie en de diensten van de organisatie te ondersteunen.